[Choose your language]

REGLER OCH ANVISNINGAR FÖR BESÖKARE AV

DOME ADRENALINE ZONE I GÄVLE

Dessa regler och anvisningar gäller för samtliga besökare av Dome Adrenaline Zone i Gävle (nedan benämnt ”Arenan”). Arenan drivs av Dome Adrenaline Zone AB, org. nr 559117-7349 (”Bolaget”).

Jag är införstådd med att aktiviteter som erbjuds i Arenan kan vara förenade med risk för både allvarlig kroppskada och skada på egendom, och att det därför för min egen och andras säkerhet är viktigt att dessa regler och anvisningar efterlevs. Detsamma gäller samtliga instruktioner och anvisningar som lämnas av personal på Arenan, såväl muntliga som skriftliga.

  • Samtliga aktiviteter som utövas i Arenan och all användning av Arenan sker på egen risk. Arenan, Bolaget och dess anställda svarar inte i något avseende för skada eller annan olägenhet som uppstått eller orsakats till följd av användning av eller vistelse i Arenan.
  • Vissa aktiviteter i Arenan kräver särskild säkerhetsgenomgång av Arenans personal innan användning. Sådan säkerhetsgenomgång är en förutsättning för att du ska få utöva sådan aktivitet.
  • Det råder totalt alkohol- och drogförbud på Arenan.
  • Du svarar själv för att hålla dina tillhörigheter under uppsikt. Arenan och Bolaget svarar inte för förlorad egendom.
  • Du bör säkerställa att du har tillräckligt försäkringsskydd innan du använder Arenan. Vare sig Arenan eller Bolaget tillhandahåller särskilt försäkringsskydd för dig.
  • Arenan, Bolaget och dess personal äger rätt att avvisa dig från Arenan vid bristande efterlevnad. Detsamma gäller vid brott eller misstanke om brott.

Jag är införstådd med och accepterar att det är en förutsättning för att jag ska få använda och vistas i Arenan att jag tagit del av och åtagit mig att följa dessa regler och riktlinjer.


*Hantering av personuppgifter, marknadsföring m.m.

  • Jag godkänner att det kan förekomma fotografering och filmning av aktiviteterna inne i Arenan och att dessa bilder kan komma att användas i marknadsföringssyfte. men att jag har rätt att få bilder där jag eller mitt barn förekommer borttagna.
  • Jag har tagit del av Bolagets integritetspolicy om behandling av personuppgifter nedan.

INTEGRITETSPOLICY

1 ALLMÄNT

1.1 Denna integritetspolicy (”Integritetspolicy”) gäller då Dome Adrenaline Zone i Gävle, org. nr 559117-7349 (”Personuppgiftsansvarig”) tillhandahåller aktiviteter som erbjuds i Arenan (”Tjänsten”).

1.2 Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning.

1.3 För att använda Tjänsten måste du vara minst 18 år och/eller i övrigt vara behörig att ingå avtal samt acceptera att vara bunden av denna Integritetspolicy.

2 PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Dome Adrenaline Zone i Gävle är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

3 VÅR BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER

3.1 Personuppgiftsansvarigs behandling av dina personuppgifter kommer att behandlas för följande ändamål och på basis av följande lagliga grunder.

Ändamål Laglig grund Kategorier av personuppgifter
Tillhandahålla de aktiviteter som erbjuds i Arenan samt administrera vår relation till dig som kund eller målsman Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet med dig som kund Namn och personnummer

Telefonnummer och e-postadress

Målsmans namn, personnummer och e-postadress
Uppfylla författningsreglerade krav, såsom lagring av verifikationer för bokföring Behandlingen är nödvändig för att fullgöra Personuppgiftsansvarigs rättsliga förpliktelser Betalningsinformation, såsom namn, datum för betalning m.m.
För att kunna leverera nyhetsbrev och erbjudanden till dig som kund Behandlingen sker med stöd av Bolagets berättigade intresse av att kunna marknadsföra sig gentemot dig som kund (intresseavvägning) Namn, telefonnummer och e-postadress
Att marknadsföra Arenan via hemsidan och sociala medier (Instagram, Facebook, Youtube etc.) Behandlingen sker med stöd av det berättigade intresset av att marknadsföra aktiviteterna i Arenan (intresseavvägning) Bild och film

3.2 Personuppgiftsansvarig behandlar inte dina personuppgifter för automatiserat beslutsfattande eller profilering.

4 HUR LÄNGE BEVARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter bevaras endast så länge det finns ett behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy.

5 VEM LÄMNAR VI UT PERSONUPPGIFTERNA TILL?

Personuppgiftsansvarig kan komma att lämna ut dina personuppgifter till tredje part, så som till företag som tillhandahåller service- och supporttjänster relaterade till Tjänsten eller myndigheter i syfte att uppfylla ändamålen med behandlingen av dina personuppgifter enligt punkten 3.1 ovan.

6 ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER TILL TREDJELAND

Personuppgiftsansvarig kommer inte att överföra dina personuppgifter till något land utanför EU/EES.

7 DINA RÄTTIGHETER

7.1 Personuppgiftsansvarig ansvarar i egenskap av personuppgiftsansvarig för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

7.2 Personuppgiftsansvarig kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

7.3 Du har rätt att av Personuppgiftsansvarig begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter (exempelvis om sådan radering krävs enligt tillämplig lagstiftning), begära begränsning av fortsatt behandling av dina personuppgifter samt en rätt att invända mot behandlingen (exempelvis om du ifrågasätter om personuppgifterna är korrekta eller om behandlingen är laglig). Personuppgiftsansvarig kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut enligt punkten 5 ovan om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter som sker enligt denna punkt 7.

7.4 Du har rätt till dataportabilitet, det vill säga en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig. Denna rättighet gäller endast fr.o.m. 25 maj 2018.

7.5 Om du inte vill att Personuppgiftsansvarig behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du rätt att när som helst skriftligen anmäla detta till Personuppgiftsansvarig. När Personuppgiftsansvarig har mottagit din anmälan kommer Personuppgiftsansvarig att upphöra med att behandla person¬uppgifterna för detta marknadsföringsändamål.

7.6 Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från Personuppgiftsansvarig om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt 7.

7.7 Du har rätt att inge eventuella klagomål angående Personuppgiftsansvarigs behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

8 SKYDDET AV DINA PERSONUPPGIFTER

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Personuppgiftsansvarig har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

9 KONTAKTINFORMATION

Tveka inte att kontakta Personuppgiftsansvarig om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Du kontaktar oss på info@thedome.se.

822
871